/ बढुवा सुचना

नायब सुब्बा वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. २९४-२०८०/८१ र ३०४-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१२-२१ )

बढुवा शाखा २०८० चैत्र २२ गते बिहीबार

कार्यक्षमताको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा २०८० चैत्र २२ गते बिहीबार

थप बढुवा सुचना