/ बढुवा सुचना

नायब सुब्बा वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. २०३-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१२-२० )

बढुवा शाखा २०८० चैत्र २१ गते बुधबार

जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा २०८० चैत्र २१ गते बुधबार

थप बढुवा सुचना