/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. ७८-२०८०/८१, निर्णय मिति:२०८०-१२-१५ )

बढुवा शाखा २०८० चैत्र १६ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा २०८० चैत्र १६ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना