/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल परराष्ट्र सेवा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ५०२-०७९/८०, निर्णय मिति:२०८०-२-७ )

बढुवा शाखा २०८० जेठ ९ गते मंगलबार

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा २०८० जेठ ९ गते मंगलबार

थप बढुवा सुचना