हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

शाखा अधिकृत वा सो सरह श्रेणी, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर ईन्जिनियर), ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. १०९-०७९/८० र १३३-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१२-१७ )

बढुवा शाखा २०७९ चैत्र २१ गते मंगलबार

ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा २०७९ चैत्र २१ गते मंगलबार

थप बढुवा सुचना