हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. स्थानीय तहको संक्षिप्त परिचय पुस्तक, २०८१ प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८१-०३-३०
 
२. स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरण स्रोत पुस्तिका, २०७९ प्रकाशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७९-०४-३१
 
३. स्थानीय तहको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न सहयोगी स्रोत पुस्तिका, २०७९ प्रकाशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७९-०४-३१
 
४. स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ (परिमार्जित) प्रकाशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७९-०४-३१
 
५. नेपालमा बित्तीय संघीयता अवधारणा र अभ्यास । प्रकाशन क्षमता विकास महाशाखा २०७८-१०-२४
 
६. स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन। प्रकाशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-०९-१४
 
७. स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन । प्रकाशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-०८-२६
 
८. बिपद् व्यवस्थापन तथा जलबायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन २०७८ सम्बन्धमा । प्रकाशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-०३-१६
 
९. संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना । प्रकाशन योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७८-०१-०३
 
१०. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-०९-२०
 
११. स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका प्रकाशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-०६-२०
 
१२. स्थानीय तहहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-०५-३०
 
१३. आ.ब. २०७७।७८ मा सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत) प्रकाशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-०४-३२
 
१४. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ । प्रकाशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-०४-१५
 
१५. नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको लेखाजोखा । प्रकाशन अन्य निकाय २०७७-०१-२४
 
जम्मा १९ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु