/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
१०६. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ८६-०७८/७९
१०७. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर ८५-०७८/७९
१०८. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन ८४-०७८/७९
१०९. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ८३-०७८/७९
११०. २०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी ८२-०७८/७९
१११. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे ८१-०७८/७९
११२. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल ८०-०७८/७९
११३. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७९-२०७८/०७९
११४. २०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण ७८-२०७८/०७९
११५. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे १२३/२०७८-०७९
११६. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ४७/२०७८-०७९
११७. २०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक ४६/२०७८-०७९
११८. २०७८-१०-२४ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन ने.पा. वा.ला. ४५/२०७८-०७९
११९. २०७८-१०-२३ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग ४०/२०७८-०७९
१२०. २०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल ३७/२०७८-०७९
Showing 106 to 120 of 357 records | Takes 0.04 seconds to load