/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
९१. २०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन राजस्व १६३/२०७८-०७९
९२. २०७९-३-२ ०७८/७९ लेखा अधिकृत नेपाल प्रशासन लेखा १६२/२०७८-०७९
९३. २०७९-३-२ ०७८/७९ शाखा अधिकृत नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन १६१/२०७८-०७९
९४. २०७८-१२-९ ०७८/७९ कम्प्युटर इन्जिनियर, रा.प. तृतीय विविध विविध १४७/२०७८-०७९
९५. २०७९-१२-१७ ०७८/७९ इन्जिनियर, रा.प. तृतीय इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल जनरल १२६/२०७८-०७९
९६. २०७८-१२-७ ०७८/७९ तथ्याङ्क अधिकृत आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १२५/२०७८-०७९
९७. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री ९४-०७८/७९
९८. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन जनरल फरेष्ट्री ४४/२०७८-०७९
९९. २०७८-११-३० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेट्रोलोजी ३९/२०७८-०७९
१००. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी १५७/२०७८-०७९
१०१. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान ९६-०७८/७९
१०२. २०७८-११-२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन ९५-०७८/७९
१०३. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री ९०-०७८/७९
१०४. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे ८९-०७८/७९
१०५. २०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग माइनिङ्ग ८७-०७८/७९
Showing 91 to 105 of 357 records | Takes 0.04 seconds to load