/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
७६. २०७९-९-३० ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,सर्भे र केमेष्ट्री,जियोलोजी २२-०७९/८०,२३-०७९/८० र २४-०७९/८०
७७. २०७९-९-२९ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र इरिगेशन २०-०७९/८० र २१-०७९/८०
७८. २०७९-९-२८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा तथ्याङ्क,सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,हाइवे १८-०७९/८० र १९-०७९/८०
७९. २०७९-९-२७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - १७-०७९/८०
८०. २०७९-९-२६ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा १४-०७९/८० र १५-०७९/८०
८१. २०७९-९-१६ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जियोलोजी,जनरल जियोलोजी,जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन ४३-०७९/८०,४४-०७९/८० र ४५-०७९/८०
८२. २०७९-९-१५ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा स्यानिटरी र इरिगेशन ४०-०७९/८० र ४१-०७९/८०
८३. २०७९-९-१४ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,हाइवे ३७-०७९/८० र ३९-०७९/८०
८४. २०७९-९-१३ ०७९/८० सहसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा - ३५-०७९/८० र ३६-०७९/८०
८५. २०७९-९-११ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह र फरेष्ट रिसर्च समूह १०-०७९/८०, ११-०७९/८०
८६. २०७९-९-१० ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा र नेपाल कृषि सेवा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / नि.उ.स उप समूह, जियोलोजी समूह /हाईड्रोजीयोलोजी उपसमूह ,नेपाल कृषि सेवा /भेटेरिनरी समूह ७-०७९/८०, ८-०७९/८०, ९-०७९/८०
८७. २०७९-९-९ ०७९/८० सह सचिव वा सो सरह नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / हाईवे उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी उपसमूह, सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग समूह/ इरिगेसन उपसमूह ४-०७९/८०, ५-०७९/८०, ६-०७९/८०
८८. २०७९-९-८ ०७९/८० सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा / नेपाल प्रशासन सेवा /नेपाल लेखा परीक्षण सेवा - १-०७९/८०, २-०७९/८०, ३-०७९/८०
८९. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन ३१८/२०७८-०७९
९०. २०७९-३-६ ०७८/७९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन २०७/२०७८-०७९
Showing 76 to 90 of 357 records | Takes 0.04 seconds to load