/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
४६. २०८०-८-२५ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा - ४५-२०८०/८१ र ४६-२०८०/८१
४७. २०८०-८-२४ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - ४४-०८०/८१
४८. २०८०-८-२३ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा जनरल फरेष्ट्री र शिक्षा प्रशासन १०-०८०/८० र ११-०८०/८१
४९. २०८०-८-२२ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग,बाली संरक्षण,हाईड्रोपावर ८-२०८०/८१ र ९-२०८०/८१
५०. २०८०-८-२१ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाइवे र स्यानिटरी ५-०८०/८१ र ६-०८०/८१
५१. २०८०-८-२० ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल/जनरल ३-०८०/८१ र४-०८०/८१
५२. २०८०-८-१९ ०८०/८१ सहसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा - २-०८०/८१
५३. २०८०-२-८ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०३-०७९/८०
५४. २०८०-२-७ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल परराष्ट्र सेवा - ५०२-०७९/८०
५५. २०८०-१-१२ ०७९/८० नायब सुब्बा वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा १८५-०७९/८०,२८०-०७९/८० र २८८-०७९/८०
५६. २०७९-१२-१७ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवा(कम्प्युटर ईन्जिनियर) तथ्याङ्क १०९-०७९/८० र १३३-०७९/८०
५७. २०७९-१२-१८ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन , लेखा र राजस्व १४३-२०७९/८०,१४४-२०७९/८० र १४५-२०७९/८०
५८. २०७९-११-२९ ०७९/८० शाखा अधिकृत वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ ,जनरल ११०-०७९/८०
५९. २०७९-११-२५ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा (बरिष्ठ समाजशास्त्री) विविध ८९-०७९/८०
६०. २०७९-११-२३ ०७९/८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान ८३-०७९/८०
Showing 46 to 60 of 357 records | Takes 0.04 seconds to load