हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ (नमूना) नमुना कानुन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-१२-०६
 
२. स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ नमुना कानुन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-१०-०५
 
३. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन , २०७८ (नमूना सहित) सम्बन्धमा । नमुना कानुन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-०८-१४
 
४. प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि (नमुना कार्यविधि) नमुना कानुन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७८-०८-०९
 
५. नमुना कानुन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-०४-३२
 
६. स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-०३-३१
 
७. गाउँपालिका/नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमूना) पठाइएको । (श्री स्थानीय तह सबै) नमुना कानुन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-०३-०२
 
८. विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (नमूना) पठाइएको । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) नमुना कानुन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-०२-३१
 
९. नमूना कानून पठाईएको सम्बन्धमा । (......गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७) (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-२५
 
१०. टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) नमूना कार्यविधि, २०७७ नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-०८-१६
 
११. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-०५-२३
 
१२. व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७६-१०-२२
 
१३. राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा दिग्दर्शन । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७६-१०-२२
 
१४. घर जग्गा बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७६-१०-२२
 
१५. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमूना कानुन । नमुना कानुन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-०५-१५
 
जम्मा ५२ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु