हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

बाल गृह संचालन कार्यविधि २०७५ (नमूना)

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५ माघ २ गते बुधबार १४:३६:०० बजे

बाल गृह संचालन कार्यविधि २०७५ (नमूना)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बाल गृह संचालन कार्यविधि २०७५ (नमूना) २०७५ माघ २ गते बुधबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन