हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन

मन्त्रालय २०७५ जेठ २४ गते बिहीबार १७:०९:०० बजे

गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन २०७५ जेठ २४ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन