हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

मन्त्रालय २०७५ जेठ १० गते बिहीबार १६:५४:०० बजे

उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) २०७५ जेठ १० गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन