हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना)

मन्त्रालय २०७५ जेठ १० गते बिहीबार १६:४९:०० बजे

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) २०७५ जेठ १० गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन