हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६९१. सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@swamikartikmun.gov.np 9849483021
६९२. सुदूरपश्चिम प्रदेश जगन्नाथ गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@jagganathmun.gov.np 9749011330
६९३. सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@himalimun.gov.np 9858021521
६९४. सुदूरपश्चिम प्रदेश गौमुल गाउँपालिका बाजुरा Web Site ito.gaumulmun@gmail.com 9848492727
६९५. सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तड छेडेदह गाउँपालिका बाजुरा Web Site icto.chhededaha@gmail.com 096-690801
६९६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङ Web Site durgathalimun23@gmail.com 9858485620
६९७. सुदूरपश्चिम प्रदेश केदारस्युँ गाउँपालिका बझाङ Web Site kedarasyumun@gmail.com 9867875898
६९८. सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ Web Site info@khaptadchhannamun.gov.np 9849908246
६९९. सुदूरपश्चिम प्रदेश मष्टा गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.mastamun@gmail.com 9800669821
७००. सुदूरपश्चिम प्रदेश सूर्मा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@surmamun.gov.np 9848436805
७०१. सुदूरपश्चिम प्रदेश वित्थडचिर गाउँपालिका बझाङ Web Site bitthadchirmun@gmail.com ९८५८४८८०७९
७०२. सुदूरपश्चिम प्रदेश छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@chhabispathiveramun.gov.np 9863100017
७०३. सुदूरपश्चिम प्रदेश तालकोट गाँउपालिका बझाङ Web Site ito.muntalkot@gmail.com 9858420845
७०४. सुदूरपश्चिम प्रदेश थलारा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@thalaramun.gov.np 9840927341
७०५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बुंगल नगरपालिका बझाङ Web Site info@bungalmun.gov.np 9749125805
Showing 691 to 705 of 753 entries | Takes 0.18 seconds to render