हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

साझा सहकारी संस्थाको सम्पति संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार ४ गते मंगलबार २२:०४:५३ बजे

साझा सहकारी संस्थाको सम्पति संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. साझा सहकारी संस्थाको सम्पति संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । २०८१ असार ४ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन