हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार २ गते आइतबार १६:३०:५६ बजे

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको पारिश्रमिक सम्बन्धमा । २०८१ असार २ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन