हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

शैक्षिक प्रोत्साहन वृति व्यवस्थापन समितिको सचिवबलयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८१ जेठ २८ गते सोमबार ००:३७:०४ बजे

शैक्षिक प्रोत्साहन वृति व्यवस्थापन समितिको सचिवबलयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. शैक्षिक प्रोत्साहन वृति व्यवस्थापन समितिको सचिवबलयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । २०८१ जेठ २८ गते सोमबार

थप सूचना/समाचार