हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) तथा स्थानीय तह संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा नियमितरुपमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ जेठ २० गते आइतबार २१:४८:४७ बजे

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) तथा स्थानीय तह संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा नियमितरुपमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) तथा स्थानीय तह संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा नियमितरुपमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । २०८१ जेठ २० गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन