हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१ जेठ १८ गते शुक्रबार १८:३७:३० बजे

कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०८१ जेठ १८ गते शुक्रबार
२. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०८१ जेठ १८ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन