हाईलाईट:
/ प्रशासन पत्रिका

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५५, अङ्क २, पूर्णाङ्क १३८, २०८० मंसिर)

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८० चैत्र १८ गते आइतबार १२:३७:४८ बजे

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५५, अङ्क २, पूर्णाङ्क १३८, २०८० मंसिर) 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५५, अङ्क २, पूर्णाङ्क १३८, २०८० मंसिर) २०८० चैत्र १८ गते आइतबार

थप प्रशासन पत्रिका