/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोन्यन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय सबै)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० मंसिर ७ गते बिहीबार ११:१०:१४ बजे

वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोन्यन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोन्यन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय सबै) २०८० मंसिर ७ गते बिहीबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति