/ प्रशासन पत्रिका

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५४, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३६, २०७९ माघ)

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८० बैशाख १९ गते मंगलबार १६:५०:२८ बजे

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५४, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३६, २०७९ माघ)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५४, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३६, २०७९ माघ) २०८० बैशाख १९ गते मंगलबार

थप प्रशासन पत्रिका