/ बैदेशिक मनोनयन

बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ आश्विन २३ गते आइतबार १२:२४:२२ बजे

बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । २०७९ आश्विन २३ गते आइतबार

थप बैदेशिक मनोनयन