हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८ माघ ५ गते बुधबार १३:४०:५६ बजे

स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ २०७८ माघ ५ गते बुधबार
२. स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ २०७८ माघ ५ गते बुधबार

थप नमुना कानुन