हाईलाईट:
/ कार्यविधि

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८ कार्तिक १५ गते सोमबार १३:५२:०१ बजे

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) २०७८ कार्तिक १५ गते सोमबार

थप कार्यविधि