/ प्रशासन पत्रिका

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५१, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३३, २०७८ जेठ)

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७८ असार ३१ गते बिहीबार १४:२२:२६ बजे

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५१, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३३, २०७८ जेठ)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५१, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३३, २०७८ जेठ) २०७८ असार ३१ गते बिहीबार

थप प्रशासन पत्रिका