खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-१०
 
७७. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै, नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-०८
 
७८. प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-०८-०८
 
७९. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोन्यन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय सबै) निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०८-०७
 
८०. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-०६
 
८१. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-०६
 
८२. सुझाव कार्यान्वयन समबन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०८-०५
 
८३. सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०७-२४
 
८४. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०७-२३
 
८५. सोह्रौ योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०७-२२
 
८६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०७-२१
 
८७. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०७-२१
 
८८. जाजरकोट भुकम्प सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८०-०७-२०
 
८९. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितीय र तृतीय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०७-१९
 
९०. प्रेस विज्ञप्ती । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०७-१८
 
जम्मा २८१८ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु