खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
४६. आवश्यक विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
४७. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
४८. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
४९. ९ औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२२
 
५०. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२२
 
५१. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२०
 
५२. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०९-१९
 
५३. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-१९
 
५४. आयोजना/ कार्यक्रम माग/ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०९-१७
 
५५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जि.स.स. ७७ वटै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०८०-०९-१७
 
५६. राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-०८
 
५७. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०९-०६
 
५८. रिक्त दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०९-०६
 
५९. प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचकृत स्थानीय तह सबै) । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०९-०६
 
६०. प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-०९-०५
 
जम्मा २८१८ मध्ये ४६ देखि ६० सम्मका अभिलेखहरु