खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२७४६. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ । मापदण्ड स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०२-२२
 
२७४७. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । मापदण्ड स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०२-२२
 
२७४८. वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/निजामती कर्मचारी अस्पताल/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै अन्य वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०२-२१
 
२७४९. प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२१) प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०२-२१
 
२७५०. परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०२-२०
 
२७५१. ३१२ अाै‌‌ बैठक । निजामती कर्मचारी छात्रवृति मन्त्रालय २०७५-०२-१९
 
२७५२. ३११अाै‌‌ बैठक । निजामती कर्मचारी छात्रवृति मन्त्रालय २०७५-०२-१९
 
२७५३. मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । अन्य स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-०२-१५
 
२७५४. आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । अन्य स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०२-१४
 
२७५५. ३१० अाै‌‌ बैठक निजामती कर्मचारी छात्रवृति मन्त्रालय २०७५-०२-१४
 
२७५६. गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/महा/नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाभित्रका) सबै/महाशाखा (मन्त्रालय) सबै। अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०२-१३
 
२७५७. स्थानीय तहको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । अन्य स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०२-१३
 
२७५८. स्थानीय तह सहकारी ऐन नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-०२-१०
 
२७५९. उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-०२-१०
 
२७६०. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-०२-१०
 
जम्मा २८१८ मध्ये २७४६ देखि २७६० सम्मका अभिलेखहरु