हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
३. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
४. अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
५. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
६. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
७. निजामती सेवा ऐन २०४९ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
८. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐन मन्त्रालय २०७६-१०-२७
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु