सचिव

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

स्थानीय तहको केन्द्र तथा नाम परिवर्तनको विवरण हेर्नका लागी यहाँ Click गर्नुहोस

विद्य‍ुतीय सेवाहरु


MoFAGA पोर्टल

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरुका लागि आन्तरिक संचार प्रणाली

अनलाईन सरुवा

सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काज आदिका लागि अनलाइन निवेदन

स्थानीय तहका वेवसाईटहरु

सबै स्थानीय तह र जिससहरुको वेवसाइटका लागि एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली

LISA

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली

i-LG प्रोफाइल

स्थानीय तहका लागि एकीकृत डिजिटल प्रोफाइल

CDMIS

प्रदेश र स्थानीय तहहरुको क्षमता विकास व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

CMIS

स्थानीय तहहरुका लागि विपद रिपोर्टिङ्ग प्रणाली

FRA

स्थानीय तहको बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली

ई-पुस्तकालय

ई-पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणाली

जि.आई.एस नक्सा

स्थानीय तहहरुको जि.आई.एस नक्सा तथा अन्य विवरणहरु

समायोजन फारामको विवरण

कर्मचारी समायोजन फारामको विवरण

मोबाईल एप

स्थानीय तहहरुका लागि एकिकृत मोबाईल एप