हाईलाईट:

माननीय मन्त्री

राज कुमार गुप्ता

 

सचिव

मुकुन्द प्रसाद निरौला

 

विद्य‍ुतीय सेवाहरु


MoFAGA पोर्टल

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरुका लागि आन्तरिक संचार प्रणाली

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति अनलाइन आवेदन

स्थानीय तहका वेवसाईटहरु

सबै स्थानीय तह र जिससहरुको वेवसाइटका लागि एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली

LISA

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली

i-LG प्रोफाइल

स्थानीय तहका लागि एकीकृत डिजिटल प्रोफाइल

CDMIS

प्रदेश र स्थानीय तहहरुको क्षमता विकास व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

LED

स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन

FRA

स्थानीय तहको बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली

ई-पुस्तकालय

ई-पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणाली

जि.आई.एस नक्सा

स्थानीय तहहरुको जि.आई.एस नक्सा तथा अन्य विवरणहरु

समायोजन फारामको विवरण

कर्मचारी समायोजन फारामको विवरण

मोबाईल एप

स्थानीय तहहरुका लागि एकिकृत मोबाईल एप