क्र.स विषय प्रकार आ.व. आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
ईन्जिनियरिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 1.72 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
ब्यवस्थापन (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 9.44 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
बि.डि.एस (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 3.39 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
एम. बि. बि. यस. (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 10.28 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
ईन्जिनियरिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 17.77 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 4.23 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
नर्सिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 318.17 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
कृषि बिज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 127.24 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
वन विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 129.62 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१० पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 598.58 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
११ बि‍‌‌. ए. यम. यस. (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 722.33 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१२ इन्जिनियरिङ्ग - प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 12.89 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१३ बिज्ञान- प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 597.85 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१४ एम. बि. बि. एस. - प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 7.71 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१५ व्यवस्थापन -प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 7.99 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१६ बि.डि.एस -प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 3.41 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१७ नर्सिङ्ग -प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 3.34 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१८ कृषि बिज्ञान-प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 1.17 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
१९ पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान -प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 1.3 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२० बि‍‌‌. ए. यम. यस. -प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 1.28 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२१ वन विज्ञान -प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 1.05 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२२ एम. बि. बि. यस. (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 906.72 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२३ ईन्जिनियरिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 558.57 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२४ विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 670.46 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२५ बिज्ञान- प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 299.56 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२६ एम. बि. बि. एस. - प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 281.56 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२७ इन्जिनियरिङ्ग - प्रारम्भिक केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 309.24 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२८ बि.डि.एस (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 258.57 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२९ नर्सिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 284.06 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३० वन विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 199.5 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३१ बि‍‌‌. ए. यम. यस. (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 250.64 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३२ पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 230.59 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३३ कृषि बिज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 201.88 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३४ सबै (जिल्ला स्तर) २०७२/०७३ 93.44 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३५ ब्यवस्थापन (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७२/०७३ 307.96 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी