क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ मंसिर २४ बढुवा समितिको (कार्य ब्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७३
२०७३ कार्तिक २९ Selected 10 DevelopmentMinistries To Prepare Transfer Guidlines.
२०७३ कार्तिक २८ Concept Paper of Management Aduit With Approved Guidlines By Cabinet
२०७३ कार्तिक १९ निजामती कर्मचारीलाई व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३
२०७३ कार्तिक १६ निजामति कर्मचारीको लागि सन्तति छात्रवृति फारम
२०७३ कार्तिक ११ तेह्रौ निजामती सेवा दिवस, २०७३ को प्रतिवेदन
२०७३ कार्तिक ६ सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम
२०७३ कार्तिक ४ नेपाल सरकारका नव प्रवेशी अधिकृतहरुको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा
२०७३ आश्विन ३० निजामती सेवा (तेह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७३
१० २०७३ आश्विन ३० निजामती सेवा (चौधौ संशोधन) नियमावली, २०७३
११ २०७३ आश्विन ६ निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२
१२ २०७३ आश्विन ५ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७२
१३ २०७३ भाद्र २६ सरूवा सहमति माग गर्दा भर्नु पर्ने परिमार्जित फाराम
१४ २०७३ भाद्र २६ अध्यापन स्वीकृति फाराम
१५ २०७३ भाद्र २६ निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस फाराम
१६ २०७३ भाद्र २६ मेडिकल वोर्ड सम्वन्धी फाराम
१७ २०७३ भाद्र २६ रा.प. विशिष्ट श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
१८ २०७३ भाद्र २६ रा.प. प्रथम श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
१९ २०७३ भाद्र २६ रा.प.द्धितिय श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
२० २०७३ भाद्र २६ रा.प.तृतीय श्रेणी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
२१ २०७३ भाद्र २६ रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम
२२ २०७३ भाद्र २४ रा.प. विशिष्ट श्रेणीका लागि का.स.मु फारम
२३ २०७३ भाद्र १७ निजामती सेवामा महिला, २०७२
२४ २०७३ भाद्र १७ शासकीय सुधार तथा सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७२
२५ २०७३ भाद्र १७ व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदन २०७०
२६ २०७३ भाद्र १७ सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७०
२७ २०७३ भाद्र १७ आ.ब.२०६८/६९ को व्यवस्थापन परीक्षण वार्षिक प्रतिवेदन
२८ २०७३ भाद्र १७ शासकीय सुधार प्रभाव अध्ययन -धनुषा
२९ २०७३ भाद्र १५ विशेष समूहका कर्मचारीहरुको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५
३० २०७३ भाद्र १५ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६८
३१ २०७३ भाद्र १५ नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान नियमावली, २०५५
३२ २०७३ भाद्र १५ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९
३३ २०७३ भाद्र १५ कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बिकास समिति (गठन ) आदेश, २०६६
३४ २०७३ भाद्र १५ निजामती कर्मचारी अस्पताल बिकास समिति (गठन ) आदेश, २०६४
३५ २०७३ भाद्र १५ निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२
३६ २०७३ भाद्र १५ निजामती कर्मचारी योगदान कोष नियमावली, २०६९
३७ २०७३ भाद्र १५ निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आचरण सम्वन्धी नियमावली, २०६५
३८ २०७३ भाद्र १५ निजामती सेवा नियमावली, २०५० (आठौ सशोधन), २०६७
३९ २०७३ भाद्र १५ निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२
४० २०७३ भाद्र १५ निजामती सेवा (तेश्रो स‌ंशोधन) ऐन, २०७०
४१ २०७३ भाद्र १५ निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोश्रो संशोधन) समेत
४२ २०७३ भाद्र १५ नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६९
४३ २०७३ भाद्र १५ निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन सहित) २०७२
४४ २०७३ जेष्ठ १९ निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०७२
४५ २०७३ वैशाख २१ बिशेष समूहका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन पहिलो सशोधन नियमावली, २०६९
४६ २०७३ वैशाख २० निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७२
४७ २०७२ मंसिर १ Agreed Action plan 2010
४८ २०७२ कार्तिक ३० Latest Progress Report of NPPR 2010 For 3rd Review Meeting
४९ २०७२ कार्तिक २९ Concept Paper of Transfer Guidelines
५० २०७२ कार्तिक २६ Selected 10 Development Project For Management Audit