छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७९-१०-१४ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल कृषि सेवा एगृ इरिगेशन र ला.पो.एण्ड डे.डे. बढुवा शाखा ८१-०७९/८० र८२-०७९/८०
२०७९-१०-१३ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ ,सर्भे र नि.उ.स. बढुवा शाखा ७८-०७९/८० र ८०-०७९/८०
२०७९-१०-१२ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग, इरिगेशन,हाइड्रोपावर र इलेक्ट्रिकल,जनरल इलेक्ट्रिकल बढुवा शाखा ७५-०७९/८०,७६-०७९/८० र ७७-०७९/८०
२०७९-१०-११ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,हाईवे,स्यानिटरी र बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट बढुवा शाखा ७२-०७९/८०,७३-०७९/८० र ७४-०७९/८०
२०७९-१०-१० ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा तथ्याङ्क बढुवा शाखा ७०-०७९/८० र ७१-०७९/८०
२०७९-१०-९ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल प्रशासन सेवा सा.प्र. र लेखा बढुवा शाखा ६७-०७९/८० र ६८-०७९/८०
२०७९-१०-५ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा ला.पो.एण्ड डे.डे. बढुवा शाखा २५-०७९/८०
२०७९-१०-४ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन,पुरातत्व र पुरातत्व विज्ञान बढुवा शाखा ३१-०७९/८०,३२-०७९/८० र ३३-०७९/८०
२०७९-१०-३ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल विविध सेवा विविध बढुवा शाखा ३०-०७९/८०
२०७९-१०-२ ०७६/७७ उपसचिव वा सो सरह नेपाल वन सेवा र नेपाल विविध सेवा ने.पा.एण्ड वा.ला. र विविध (बरिष्ठ समाजशास्त्री) बढुवा शाखा २८-०७९/८० र २९-०७९/८०
२०७९-१०-१ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र खा.पो.तथा गु.नि. बढुवा शाखा २६-०७९/८० र २७-०७९/८०
२०७९-९-३० ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,सर्भे र केमेष्ट्री,जियोलोजी बढुवा शाखा २२-०७९/८०,२३-०७९/८० र २४-०७९/८०
२०७९-९-२९ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरीङ्ग,स्यानिटरी र इरिगेशन बढुवा शाखा २०-०७९/८० र २१-०७९/८०
२०७९-९-२८ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा तथ्याङ्क,सिभिल इन्जिनियरिङ्ग ,हाइवे बढुवा शाखा १८-०७९/८० र १९-०७९/८०
२०७९-९-२७ ०७९/०८० उपसचिव वा सो सरह नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - बढुवा शाखा १७-०७९/८०
Showing 1 to 15 of 293 records | Takes 0.24 seconds to load