छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. प्रेस विज्ञप्ति । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-११
 
३२. सूचना पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१२-१०
 
३३. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-९
 
३४. परिपत्र सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१२-४
 
३५. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-१
 
३६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-११-३०
 
३७. EROPA Conference सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-११-२९
 
३८. नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७८।११।२७ को निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन/कामकाजमा खटाईएको रापत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो पदका कर्मचारीहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-११-२७
 
३९. कार्य विवरण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७८-११-२६
 
४०. एकिकृत बस्ती विकासको लागि बस्ती पहिचान गरी पठाईदिने बारे । (अनुसूचीमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-११-२३
 
४१. कर्मचारीहरुको कार्यविवरण २०७७‍ । परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७८-११-१८
 
४२. स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास समबन्धमा । (गाउँपालिका सबै / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-११-१६
 
४३. पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ पठाईएको बारे । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-११-१२
 
४४. मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-११-११
 
४५. सेवाकालीन प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरुका लागि सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-११-१०
 
Showing 31 to 45 of 1401 records