छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७९-१-२५
 
१७. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षणको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-२५
 
१८. आर्थिक सर्भेक्षण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-१-२३
 
१९. LISA को गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-१३
 
२०. सूचना पठाइएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१-१३
 
२१. परिपत्र सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-११
 
२२. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-१-९
 
२३. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-४
 
२४. आशय पत्र आह्वानको सूचना सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
२५. Australia Awards Scholarship मा मनोनयन गरिएको । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१२-२०
 
२६. सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-१२-१५
 
२७. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
२८. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
२९. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१२-१३
 
३०. निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-१२-१३
 
Showing 16 to 30 of 1401 records