सम्पत्ति विवरण भर्दा खाम बाहिर निम्न विवरण स्पष्ट रुपमा लेख्नु हुन निजामती किताबखानाको अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्षः २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण
कर्मचारीको नाम, थर :
कर्मचारी संकेत नं. (सिटरोल नं.):
पद :
श्रेणी :
सेवा/समूह :
कार्यरत कार्यालयको नाम, ठेगाना :
मोबाइल नं.:
ईमेल :
नयाँ नियुक्ति भए नियुक्ति मिति :

पूर्ण विवरण

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Self Asset Declaration 36.27 KB डाउनलोड गर्नुहोस्