छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ समायोजन

२०७५।१२।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका अधिकृतस्तर छैठौ एवं सहायक स्तर पाँचौं र चौथो स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूह कोल्ड चेन असिस्टेन्ट समेतको विवरण |

संगठन विकास महाशाखा २०७६ बैशाख ३ गते मंगलबार १६:५०:०० बजे

थप समायोजन