छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ३६६   बजेट पेश नभएका: ३८७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस स्थानीय तहको प्रकार जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
१. महानगरपालिका ३३.३% ६६.७%
२. उप महानगरपालिका ११ ३६.४% ६३.६%
३. नगरपालिका २७६ १३९ १३७ ५०.४% ४९.६%
४. गाउँपालिका ४६० २२१ २३९ ४८% ५२%
जम्मा ७५३ ३६६ ३८७ ४८.६१% ५१.३९%