छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ७४८     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह:

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ७४८     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ १३७ १००% ०%
मधेश प्रदेश १३६ १३१ ९६.३% ३.७%
बागमती प्रदेश ११९ ११९ १००% ०%
गण्डकी प्रदेश ८५ ८५ १००% ०%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ १०९ १००% ०%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७९ १००% ०%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ८८ १००% ०%
जम्मा ७५३ ७४८ ९९.३४% ०.६६%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.26 seconds to render